TRẦN ĐÌNH HOÀNH

on Buddhism

Mừng lễ Vu Lan

Chào các bạn,

Hôm nay, rằm tháng 7 âm lich, là ngày Lễ Vu Lan, Lễ Báo Đáp Ân Đức Cha Mẹ.
Mecon2
Lễ này bắt đầu từ Kinh Vu Lan (Ullambana Sutta). Theo đó tôn giả Mục Liên xuống âm phủ tìm mẹ, thấy mẹ đói khổ, bèn dâng cơm cho mẹ. Nhưng mẹ Mục Liên, vì lòng tham quá nhiều, sợ các quỷ đói khác dành phần ăn của mình, nên cơm liền biến thành than đang cháy đỏ, không ăn được. Mục Liên không biết làm thế nào, về hỏi thầy là Phật Thích Ca. Phật dạy Mục Liên là nghiệp tội của mẹ quá nặng, cần phải nhờ thần lực của chư tăng mười phương hỗ trợ. Và ngày tự tứ là ngày chư tăng mười phương đều có mặt tại một nơi, là ngày tốt để làm lễ cầu nguyện cho mẹ.

Tự tứ, tiếng Phạn là Pravàranà, Trung Hoa dịch âm là Bát-lợi-ba-lạt- noa, Bát-hòa-la, dịch ý là mãn túc, hỷ duyệt, tùy ý sự, chỉ sự thỉnh cầu người khác chỉ điểm những lỗi lầm, khuyết điểm của mình. Sự chỉ điểm này được căn cứ trên ba trường hợp: kiến–thấy được lỗi làm, văn–nghe được lỗi lầm, và nghi–nghi ngờ là có lỗi lầm, dù không thấy không nghe chắc chắn.

Ngày tự tứ là ngày rằm tháng bảy âm lịch, ngày cuối cùng của 3 tháng an cư kiết hạ của chư tăng, từ rằm tháng tư đến rằm thánh bảy. Đây là ba tháng chúng tăng chay tịnh, trì giới, thiền định, bồi dưỡng đức hạnh và trí tuệ. Đến ngày cuối là ngày tự tứ, chúng Tăng tập họp, từng vị một ra trước đại chúng cầu xin được đại chúng soi sáng, bằng cách chỉ cho mình thấy những lỗi lầm, những khuyết điểm, mà vì vô tình hay cố ý, mình đã sai phạm, nhưng do vô tri, không thể tự thấy biết. Sau khi đại chúng chỉ cho thấy rồi, thì thành tâm sám hối. Sám hối rồi thì sẽ được thanh tịnh. Tâm thanh tịnh tự nhiên phát sinh hoan hỷ, nên gọi là tự tứ.

Trong ngày tự tứ thần lực của chư tăng rất mạnh, nhờ mới được 3 tháng bồi dưỡng. Muc Liên nghe lời dạy của Phật, cùng chư tăng dâng lễ vật cầu nguyện, nhờ đó mà mẹ Mục Liên được giải thoát khỏi địa ngục và đi đầu thai. Vì vậy ngày tự tứ còn gọi là ngày Báo Đáp Ân Đức Cha Mẹ, tức là Ngày Vu Lan.

“Vu Lan” hay” Vu lan bồn” là phiên âm từ chữ Phạn là Ullambana, dịch sang hán việt là đảo huyền, tức là “treo ngược”, chỉ cái khổ cùng cực, cái khổ bị treo ngược. Lễ Vu Lan là lễ báo đáp ân đức của cha mẹ bằng cách giải tỏa cái khổ như bị treo ngược của cha mẹ.

Về sau này, từ chuyện mẹ Mục Liên ở âm phủ, người ta còn xem như ngày Vu Lan là ngày tưởng nhớ đến các linh hồn người chết, và vì vậy người ta thường có tục cúng cô hồn, dâng thực phẩm cho các linh hồn cô đơn vất vưởng, trong mùa Vu Lan.

Trong phần sau đây, chúng ta có:

1. Kinh Vu lan (tổng cộng 10 đoạn)

2. Cài giữa các đoạn kinh là 2 videos Trường ca Kinh Vu Lan, nhạc do anh Vũ Tá Hân (Singapore) viết.

3. Bộ 5-videos “Phật thuyết Kinh Vu Lan”, cho các phật tử muốn nghe giảng kinh kỹ lưởng.

4. 19 links đến bộ cải lương 19 videos “Mục Liên Tìm Mẹ.”

Ngày thứ bảy tuần này, chúng ta sẽ tiếp tục post các videos nhạc và bài viết về cha mẹ, cho mùa Vu lan.

Chúc các bạn một ngày Vu Lan nhiều ân đức.

Hoành

.

  Kinh Vu Lan
  Ullambana Sutta

  1. Ta từng nghe lời tạc như vầy:
  Một thuở nọ Thế-tôn an-trụ
  Xá-vệ thành Kỳ-thụ viên trung,
  Mục-liên mới đặng lục-thông,
  Muốn cho cha mẹ khỏi vòng trầm-luân.
  Công dưỡng-dục thâm-ân dốc trả,
  Nghĩa sanh thành đạo cả mong đền,
  Làm con hiếu-hạnh vi tiên,
  Bèn dùng huệ-nhãn dưới trên kiếm tầm.
  Thấy vong-mẫu sanh làm ngạ-quỷ,
  Không uống ăn tiều-tụy hình-hài.
  Mục-liên thấy vậy bi-ai,
  Biết mẹ đói khát ai-hoài tình thâm.

  2. Lo phẩm-vật đem dâng từ-mẫu,
  Ðặng đỡ lòng cực khổ bấy lâu.
  Thấy cơm mẹ rất lo âu,
  Tay tả che đậy, hữu hầu bốc ăn.
  Lòng bỏn-xẻn tiền-căn chưa dứt,
  Sợ chúng ma cướp dựt của bà.
  Cơm đưa chưa tới miệng đà,
  Hóa thành than lửa nuốt mà đặng đâu.
  Thấy như vậy âu-sầu thê-thảm,
  Mục-kiền-liên bi-cảm xót thương,
  Mau mau về đến giảng-đường,
  Bạch cùng sư-phụ tìm phương giải nàn.

  3. Phật mới bảo rõ ràng căn-cội,
  Rằng mẹ ông gốc tội rất sâu.
  Dầu ông thần-lực nhiệm-mầu,
  Một mình không thể ai cầu được đâu.
  Lòng hiếu-thảo của ông dầu lớn,
  Tiếng vang đồn thấu đến cửu-thiên
  Cùng là các bực Thần-kỳ
  Tà, ma, ngoại-đạo, bốn vì Thiên-vương
  Cộng ba cõi sáu phương tu-tập,
  Cũng không phương cứu-tế mẹ ngươị
  Muốn cho cứu đặng mạng người,
  Phải nhờ thần-lực của mười phương Tăng.

.

Trường ca Kinh Vu Lan (Võ Tá Hân)
Phần 1


.

  4. Pháp cứu-tế ta toan giải nói
  Cho mọi người thoát khỏi ách-nàn
  Bèn kêu Mục-thị đến gần,
  Truyền cho diệu-pháp ân-cần thiết thi
  Rằm tháng bảy là ngày Tự-tứ
  Mười phương Tăng đều dự lễ này
  Phải toan sắm sửa chớ chầy
  Thức ăn trăm món trái cây năm màu
  Lại phải sắm giường nằm nệm lót
  Cùng thau, bồn, đèn đuốc, nhang, dầu,
  Món ăn tinh-sạch báu mầu
  Ðựng trong bình-bát vọng-cầu kính dâng
  Chư Ðại-đức mười phương thọ-thực
  Trong bảy đời sẽ đặng siêu thiên
  Lại thêm cha mẹ hiện-tiền
  Ðặng nhờ phước-lực tiêu-khiên ách-nàn.

  5. Vì ngày ấy Thánh-tăng đều đủ
  Dầu ở đâu cũng tụ-hội về.
  Như người Thiền-định sơn-khê
  Tránh điều phiền-não chăm về thiền-na
  Hoặc người đặng bốn tòa đạo quả
  Công tu-hành nguyện thỏa vô-sanh
  Hoặc người thọ hạ kinh-hành
  Chẳng ham quyền-quý ẩn-danh lâm-tòng
  Hoặc người đặng lục-thông tấn-phát
  Và những hàng Duyên-giác, Thanh-văn
  Hoặc chư Bồ-tát mười phương
  Hiện hình làm sãi ở gần chúng-sanh
  Ðều trì giới rất thanh, rất tịnh
  Ðạo-đức dày, chánh-định chơn-tâm
  Tất cả các bực Thánh, Phàm
  Ðồng lòng thọ-lãnh bát cơm lục-hòa

  6. Người nào có sắm ra vật-thực
  Ðặng cúng-dường Tự-tứ Tăng thời
  Hiện-tiền phụ-mẫu của người
  Bà con quyến-thuộc thảy đều nhờ ơn
  Tam-đồ khổ chắc rằng ra khỏi
  Cảnh thanh-nhàn hưởng-thọ tự-nhiên.
  Như còn cha mẹ hiện-tiền
  Ðó nhờ cũng đặng bá niên thọ-trường
  Như cha mẹ bảy đời quá-vãng
  Sẽ hóa-sanh về cõi thiên-cung
  Người thời tuấn-tú hình-dung
  Hào-quang chiếu sáng khắp cùng châu-thân

.

Trường ca Kinh Vu Lan (Võ Tá Hân)
Phần 2


.

  7. Phật dạy bảo mười phương Tăng-chúng
  Phải tuân theo thể-thức sau này:
  Trước khi thọ thực đàn chay
  Phải cầu chú-nguyện cho người tín-gia.
  Cầu thất-thế mẹ cha thí-chủ
  Ðịnh tâm-thần quán đủ đừng quên
  Cho xong ý-định hành-thiền
  Mới dùng phẩm-vật đàn-tiền hiến-dâng.
  Khi thọ-dụng nên an vật-thực
  Trước Phật-đài hoặc tự tháp trung:
  Chư Tăng chú nguyện viên dung
  Sau rồi tự-tiện thọ dùng bữa trưa

  8. Pháp cứu-tế Phật vừa nói dứt
  Mục-liên cùng Bồ-tát chư Tăng
  Ðồng nhau tỏ dạ vui mừng
  Mục-liên cũng hết khóc thương rầu buồn
  Mục-liên mẫu cũng trong ngày ấy
  Kiếp khổ về ngạ-quỷ được tan
  Mục-liên bạch với Phật rằng:
  “Mẹ con nhờ sức Thánh-Tăng khỏi nàn
  Lại cũng nhờ oai thần Tam-bảo
  Bằng chẳng thì nạn khổ khó ra
  Như sau đệ-tử xuất-gia
  Vu-lan-bồn pháp dùng mà độ sanh
  Ðộ cha mẹ còn đương tại thế
  Hoặc bảy đời có thể đặng không ?”
  Phật rằng: “Lời hỏi rất thông
  Ta vừa muốn nói con dùng hỏi theo

  9. Thiện-nam-tử, tỳ-kheo nam nữ
  Cùng quốc-vương, thái-tử, đại-thần
  Tam-công, tể-tướng, bá-quan
  Cùng hàng lê-thứ vạn dân cõi trần
  Như chí muốn đền ơn cha mẹ
  Hiện-tại cùng thất-thế tình thâm
  Ðến rằm tháng bảy mỗi năm
  Sau khi kiết-hạ chư Tăng tựu về
  Chính ngày ấy Phật đà hoan-hỉ
  Phải sắm sanh bá vị cơm canh
  Ðựng trong bình-bát tinh-anh
  Chờ giờ Tự-tứ chúng Tăng cúng-dường
  Ðặng cầu-nguyện song-đường trường-thọ
  Chẳng ốm đau, cũng chẳng khổ chi
  Cùng cầu thất-thế đồng thì
  Lìa nơi ngạ-quỷ sanh về nhơn, thiên
  Ðặng hưởng phước nhân duyên vui đẹp
  Lại xa lìa nạn khổ cực thân
  Môn-sanh Phật-tử ân-cần
  Hạnh tu hiếu-thuận phải cần phải chuyên

  10. Thường cầu-nguyện thung-huyên an-hảo
  Cùng bảy đời phụ-mẫu siêu-sanh
  Ngày rằm tháng bảy mỗi năm
  Vì lòng hiếu-thảo thâm-ân phải đền
  Lễ cứu-tế chí-thành sắp đặt
  Ngỏ cúng-dường chư Phật chư Tăng
  Ấy là báo đáp thù ân
  Sanh-thành dưỡng-dục song-thân buổi đầu
  Ðệ-tử Phật lo âu gìn-giữ
  Mới phải là Thích-tử Thiền-môn
  Vừa nghe dứt pháp Lan-bồn
  Môn-sanh tứ-chúng thảy đồng hỉ-hoan
  Mục-liên với bốn ban Phật-tử
  Nguyện một lòng tín-sự phụng-hành !

.
Phật Thuyết Kinh Vu Lan (1-5)

.

Phật Thuyết Kinh Vu Lan (2-5)

.

Phật Thuyết Kinh Vu Lan (3-5)

.

Phật Thuyết Kinh Vu Lan (4-5)

.

Phật Thuyết Kinh Vu Lan (5-5)

.

Mục Liên tìm mẹ (Video cải lương)

Mục Liên cứu mẹ P1
Mục Liên cứu mẹ P2
Mục Liên cứu mẹ P3
Mục Liên cứu mẹ P4
Mục Liên cứu mẹ P5
Mục Liên cứu mẹ P6
Mục Liên cứu me P7
Mục Liên cứu mẹ P8
Mục Liên cứu mẹ P9
Mục Liên cứu mẹ P10
Mục Liên cứu mẹ P11
Mục Liên cứu mẹ P12
Mục Liên cứu mẹ P13
Mục Liên cứu mẹ P14
Mục Liên cứu mẹ P15
Mục Liên cứu mẹ P16
Mục Liên cứu mẹ P17
Mục Liên cứu mẹ P18
Mục Liên cứu mẹ P19 – het

Advertisements

Tháng Chín 2, 2009 - Posted by | Buddhism, Inspiration, Video PPS | ,

Không có bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: