TRẦN ĐÌNH HOÀNH

on Buddhism

Mưa hoa

Tu-bồ-đề là đệ tử của Phật Thích Ca. Sư có thể hiểu được uy lực của Không, quan điểm rằng không có gì hiện hữu ngoại trừ trong liên hệ chủ quan và khách quan của nó.

Ngày nọ Tu-bồ-đề đang ngồi dưới gốc cây, trong trạng thái hoàn toàn của Không, hoa bắt đầu rơi quanh ông.

“Chúng tôi ca ngợi ngài về đàm luận của ngài về Không,” các vị Phạm thiên thì thầm với ông.

“Nhưng tôi đâu có đàm luận gì về Không,” Tu-bồ-đề nói.

“Ngài đã chẳng đàm luận gì về Không, chúng tôi đã chẳng nghe gì về Không,” các Phạm thiên trả lời. “Đó chính là Không.” Và hoa rơi trên Tu-bồ-đề như mưa.

 

Bình:

• Cảnh “mãn thiên hoa vũ” (mưa hoa đầy trời) nầy thường xảy ra trong kinh Phật, thông thường là khi Phật Thích Ca hay một vị Bồ Tát nào đó dạy một “pháp” lớn.

• Phạm thiên, lấy từ chữ Brahman trong Ấn giáo, là vua của một cõi trời.

• “Quan điểm rằng không có gì hiện hữu ngoại trừ trong liên hệ giữa chủ quan và khách quan của nó” tức là:

– Chẳng có điều gì hiện hữu một cách cố định.

– Mọi điều ta thấy đều phù du như những lọn sóng nổi lên và mất trên mặt biển. Đó là cái nhìn chủ quan và tương đối của ta.

– Nhưng mọi thứ đều có một bản thể chung, thường hằng, tuyệt đối gọi là Không, như là biển nước thì thường hằng nhưng sóng thì phù du.

“Không” là bản thể khách quan, tuyệt đối của vạn vật.

Bản thể Không này không thể diễn tả bằng ngôn từ được, vì ngôn ngữ là tương đối và chủ quan, không thể dùng để diễn tả tuyệt đối và khách quan.

• “Ngày nọ Tu-bồ-đề đang ngồi dưới gốc cây, trong một trạng thái hoàn toàn của Không”: Không cũng là trạng thái của Tâm tĩnh lặng hoàn toàn, không hề có một gợn sóng.

Khi tâm ở “trong một trạng thái hoàn toàn của Không” thì tâm biết Không, nhưng chẳng thể nói về Không, vì Không là tuyệt đối, mà nói là rơi vào ngôn ngữ tương đối.

Cho nên: “Ngài đã chẳng đàm luận gì về Không, chúng tôi đã chẳng nghe gì về Không.”

Và “Đó chính là Không.”

(Trần Đình Hoành dịch và bình)

 

Flower Shower

Subhuti was Buddha’s disciple. He was able to understand the potency of emptiness, the viewpoint that nothing exists except in its relationship of subjectivity and objectivity.

One day Subhuti, in a mood of sublime emptiness, was sitting under a tree. Flowers began to fall about him.

“We are praising you for your discourse on emptiness,” the gods whispered to him.

“But I have not spoken of emptiness,” said Subhuti.

“You have not spoken of emptiness, we have not heard emptiness,” responded the gods. “This is true emptiness.” And blossoms showered upon Subhuto as rain.

 

Annotation:

• In the Buddhist literature, flower shower often happens when the Buddha or a Bodhisvatta teaches a significant Dharma.

• Brahman in Hinduism is the god of a heavenly realm.

• “The viewpoint that nothing exists except in its relationship of subjectivity and objectivity” means:

– Nothing exists in a fixed state.

– Everything we see is transient, as the waves rise up and disappear on the surface of the sea. That is our subjective and relative view.

– But everything has a common, permanent and absolute essence called Emptiness, similar to permanent sea water underneath the transient waves.

“Emptiness” is the objective, absolute essence of everything.

This Emptiness essence cannot be expressed by language, because language is relative and subjective, unable to express the objective absolute.

• “One day Subhuti, in a mood of sublime emptiness, was sitting under a tree”: Emptiness is also the state of a completely quiet heart/mind, without any wave.

When the heart/mind is “in a mood of sublime emptiness”, the heart/mind knows Emptiness, but it cannot speak of Emptiness, because Emptiness is absolute while language is relative.

Therefore, “You have not spoken of Emptiness, we have not heard Emptiness.”

And “This is true Emptiness.”

(Tran Dinh Hoanh translated and annotated)

# 36
Next story #37: Ấn hành kinh sách – Publishing the sutras

Advertisements

Tháng Hai 17, 2010 - Posted by | Buddhism, Inspiration, Thiền | , ,

Không có bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: