TRẦN ĐÌNH HOÀNH

on Buddhism

Nhạc tụng Bát Nhã Tâm Kinh (tiếng Sankrist, Quan Thoại, Tây Tạng, Nhật, Việt, tiếng Anh, tiếng Đài Loan)

Tiếng Sankrist

Prajna-paramita Hrdaya Sutram

Namah sarvajnaaya

Aaryaavalokiteshvara-bodhisattvo gambhiiraayaam prajnaapaaramitaayaam caryaam caramaano vyavalokayati sma: panca skandhaah; taamshca svabhaava-shuunyaan pashyati sma.

Iha Shaariputra ruupam shuunyataa shuunyataiva ruupam, ruupaan na prithak shuunyataa, shuunyataayaa na prithag ruupam, yad ruupam saa shuunyataa, yaa shuunyataa tad ruupam.
Evem eva vedanaa-samjnaa-samskaara-vijnaanaani.

Iha Shaariputra sarva-dharmaah shuunyataa-lakshanaa, anutpannaa, aniruddhaa, amalaa, na vimalaa, nonaa, na paripuurnaah.

Tasmaac Chaariputra shuunyaayaam na ruupam na vedanaa na samjnaa na samskaaraa na vijnaanaani.

Na cakshuh-shrotra-ghraana-jihvaa-kaaya-manaamsi.

Na ruupa-shabda-gandha-rasa-sprashtavya-dharmaah.

Na cakshurdhaatur yaavan na mano-vijnaana-dhaatuh.

Na vidyaa, naavidyaa, na vidyaa-kshayo, naavidyaa-kshayo, yaavan na jaraa-maranam na jaraamarana-kshayo, na duhkha-samudaya-nirodha-maargaa, na jnaanam, na praaptir apraaptitvena.

Bodhisattvasya prajnaapaaramitaam aashritya viharaty acittaavaranah. Cittaavarana-naastitvaad atrasto, viparyaasaatikraanto nishtha-nirvaanah.

Tryadhva-vyavasthitaah sarvabuddhaah prajnaapaaramitaam aashrityaanuttaraam samyaksambodhim abhisambuddhaah.

Tasmaaj jnaatavyo prajnaapaaramitaa-mahaamantro mahaavidyaa-mantro ‘nuttara-mantro ‘samasama-mantrah, sarvadukha-prashamanah, satyam amithyatvaat, prajnaapaaramitaayaam ukto mantrah.

Tad yathaa gate gate paaragate paarasamgate bodhi svaaha.

Iti prajnaapaaramitaa-hridayam samaaptam.

Tiếng quan thoại

jie di jie di bo luo jie di bo luo seng jie di pu ti sa po he (3x)
Yết-đế Yết-đế, Ba-la yết-đế, Ba-la-tăng yết-đế, Bồ-đề. Tát bà ha. (3x)
guan zi zai pu sa xing shen bo re po luo mi duo shi
Quán-tự-tại Bồ-tát, hành thâm Bát-nhã Ba-la-mật-đa thời,
zhao jian wu yun jie kong du yi qie ku e
chiếu kiến ngũ-uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách.
she li zi se bu yi kong kong bu yi se
Xá-Lợi-Tử! Sắc bất dị không, không bất dị sắc;
se ji shi kong kong ji shi se
sắc tức thị không, không tức thị sắc;
shou xiang xing shi yi fu ru shi,
thọ, tưởng, hành, thức, diệc phục như thị.
she li zi shi zhu fa kong xiang
Xá-Lợi-Tử! Thị chư Pháp không tướng,
bu sheng bu mie bu gou bu jing bu zeng bu jian
bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm.
shi gu kong zhong wu se wu shou xiang xing shi
Thị cố không trung, vô sắc, vô thọ, tưởng, hành, thức;
wu yan er bi she shen yi wu se sheng xiang wei chu fa
vô nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý; vô sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp;
wu yian jie nai zhi wu yi shi jie
vô nhãn giới, nãi chí vô ý-thức-giới,
wu wu ming yi wu wu ming jin
vô vô-minh, diệc vô vô-minh tận,
nai zhi wu lao si yi wu lao si jin
nãi chí vô lão tử, diệc vô lão tử tận;
wu ku ji mie dao wu zhi yi wu de yi wu suo de gu
vô khổ, tập, diệt, đạo; vô trí diệc vô đắc, dĩ vô sở đắc cố.
pu ti sa duo yi bo re po luo mi duo gu
Bồ-đề tát-đỏa y Bát-nhã-ba-la mật-đa cố
xin wu gua ai wu gua ai gu wu you kong bu
tâm vô quái- ngại; vô quái-ngại cố vô hữu khủng-bố;
yuan li dian dao meng xiang jiu jing nie pan
viễn ly điên-đảo mộng tưởng; cứu cánh Niết-bàn
san shi zhu fo yi bo re po luo mi duo gu
Tam-thế chư Phật, y Bát-nhã-ba-la mật-đa cố
de a nou duo luo san miao san pu ti
đắc A-nậu-đa- la tam-miệu tam-bồ-đề.
gu zhi bo re po luo mi duo shi da shen zhou
Cố tri Bát-nhã Ba-la-mật-đa, thị đại-thần chú,
shi da ming zhou shi wu shang zhou shi wu deng deng zhou
thị đại minh chú, thị vô- thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú,
neng chu yi qie ku zhen shi bu xu
năng trừ nhứt thiết khổ, chơn thiệt bất hư.
gu shuo bo re po luo mi duo zhou ji shuo zhou yue
Cố thuyết Bát-nhã-ba-la-mật-đa chú, tức thuyết chú viết:
jie di jie di bo luo jie di bo luo seng jie di pu ti sa po he (3x)
Yết-đế Yết-đế, Ba-la yết-đế, Ba-la-tăng yết-đế, Bồ-đề. Tát bà ha. (3x)

Tiếng Tây Tạng

Tiếng Nhật

[Người dẫn]
Maka Hannya Haramita Shingyo

[Tăng chúng]

Kanjizai Bosatsu Gyo Jin Hannya Haramita Ji

Sho Ken Go Un Kai Ku Do Issai Ku Yaku Sharishi

Shiki Fu I Ku

Ku Fu I Shiki

Shiki Soku Ze Ku

Ku Soku Ze Shiki

Ju So Gyo Shiki Yaku Bu Nyo Ze

Sharishi Ze Sho Ho Ku So Fu Sho Fu Metsu

Fu Ku Fu Jo Fu Zo Fu Gen Ze Ko Ku Chu

Mu Shiki Mu Ju So Gyo Shiki

Mu Gen Ni Bi Zets’ Shin I

Mu Shiki Sho Ko Mi Soku Ho

Mu Gen Kai Nai Shi Mu I Shiki Kai Mu Mu Myo

Yaku Mu Mu Myo Jin Nai Shi Mu Ro Shi

Yaku Mu Ro Shi Jin Mu Ku Shu Metsu Do

Mu Chi Yaku Mu Toku I Mu Sho Tokko

Bodaisatta E Hannya Haramita

Ko Shin Mu Ke Ge

Mu Ke Ge Ko Mu U Ku Fu

On Ri Issai Tendo Mu So Ku Gyo Nehan

San Ze Sho Butsu E Hannya Haramita

Ko Toku A Noku Ta Ra Sanmyaku Sambodai

Ko Chi Hannya Haramita Ze Dai Jin Shu

Ze Dai Myo Shu

Ze Mu Jo Shu

Ze Mu To Do Shu

No Jo Issai Ku Shin Jitsu Fu Ko

Ko Setsu Hannya Haramita Shu

Soku Setsu Shu Watsu

Gyate Gyate Hara Gyate

Hara So Gyate Boji Sowa Ka

Hannya Shin Gyo

Tiếng Việt

Quán-tự-tại Bồ-tát, hành thâm Bát-nhã Ba-la-mật-đa thời,

chiếu kiến ngũ-uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách.

Xá-Lợi-Tử! Sắc bất dị không, không bất dị sắc;

sắc tức thị không, không tức thị sắc;

thọ, tưởng, hành, thức, diệc phục như thị.

Xá-Lợi-Tử! Thị chư Pháp không tướng,

bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm.

Thị cố không trung, vô sắc, vô thọ, tưởng, hành, thức;

vô nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý; vô sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp;

vô nhãn giới, nãi chí vô ý-thức-giới,

vô vô-minh, diệc vô vô-minh tận,

nãi chí vô lão tử, diệc vô lão tử tận;

vô khổ, tập, diệt, đạo; vô trí diệc vô đắc, dĩ vô sở đắc cố.

Bồ-đề tát-đỏa y Bát-nhã-ba-la mật-đa cố

tâm vô quái- ngại; vô quái-ngại cố vô hữu khủng-bố;

viễn ly điên-đảo mộng tưởng; cứu cánh Niết-bàn

Tam-thế chư Phật, y Bát-nhã-ba-la mật-đa cố

đắc A-nậu-đa- la tam-miệu tam-bồ-đề.

Cố tri Bát-nhã Ba-la-mật-đa, thị đại-thần chú,

thị đại minh chú, thị vô- thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú,

năng trừ nhứt thiết khổ, chơn thiệt bất hư.

Cố thuyết Bát-nhã-ba-la-mật-đa chú, tức thuyết chú viết:

Yết-đế Yết-đế, Ba-la yết-đế, Ba-la-tăng yết-đế, Bồ-đề. Tát bà ha. (3x)

 

Bát Nhã Tâm Kinh và Vãng Sanh Thần Chú

 

Tiếng Anh:

The Maha Prajna Paramita Hrdaya Sutra

Avalokitesvara Bodhisattva

when practicing deeply the Prajna Paramita

perceives that all five skandhas are empty

and is saved from all suffering and distress.

Shariputra,

form does not differ from emptiness,

emptiness does not differ from form.

That which is form is emptiness,

that which is emptiness form.

The same is true of feelings,

perceptions, impulses, consciousness.

Shariputra,

all dharmas are marked with emptiness;

they do not appear or disappear,

are not tainted or pure,

do not increase or decrease.

Therefore, in emptiness no form, no feelings,

perceptions, impulses, consciousness.

No eyes, no ears, no nose, no tongue, no body, no mind;

no color, no sound, no smell, no taste, no touch,

no object of mind;

no realm of eyes

and so forth until no realm of mind consciousness.

No ignorance and also no extinction of it,

and so forth until no old age and death

and also no extinction of them.

No suffering, no origination,

no stopping, no path, no cognition,

also no attainment with nothing to attain.

The Bodhisattva depends on Prajna Paramita

and the mind is no hindrance;

without any hindrance no fears exist.

Far apart from every perverted view one dwells in Nirvana.

In the three worlds

all Buddhas depend on Prajna Paramita

and attain Anuttara Samyak Sambodhi.

Therefore know that Prajna Paramita

is the great transcendent mantra,

is the great bright mantra,

is the utmost mantra,

is the supreme mantra

which is able to relieve all suffering

and is true, not false.

So proclaim the Prajna Paramita mantra,

proclaim the mantra which says:

gate gate paragate parasamgate bodhi svaha

gate gate paragate parasamgate bodhi svaha

gate gate paragate parasamgate bodhi svaha.

 

The Heart Sutra Buddhist Chanting (English)

 

Đại hội Phật giáo Đài Loan – Tụng Bát Nhã Tâm Kinh

 

Tháng Chín 8, 2010 - Posted by | Buddhism, Video PPS | , , , ,

8 phản hồi »

 1. Mấy bài nhạc tụng nghe hay quá. Cám ơn anh đã post lên để bà con thưởng thức

  Bình luận bởi CÚN | Tháng Chín 8, 2010

 2. This is so amazing …Thank you 4 your time.
  May all beings benefit from your hard work
  Maithy

  Bình luận bởi MaiThy | Tháng Một 3, 2011

 3. May bai nhac hat tung Bat Nha hay qua.
  Ban co the cho nghe bang tieng Viet Nam duoc khong? HL

  Bình luận bởi Hong Loan | Tháng Một 4, 2011

 4. Cám ơn Hồng Loan đã nhắc nhở. Mình đã thêm một video tụng Bát Nhã Tâm Kinh và Vãng Sanh Thần Chú bằng tiếng Việt rồi đó.

  Bình luận bởi Trần Đình Hoành | Tháng Một 5, 2011

 5. Ngàn lời Tạ Ơn cho những bài kinh và nhạc thật hữu ích.
  Chúc bạn Vạn An

  kimtâm

  Bình luận bởi kimtâm | Tháng Hai 4, 2011

 6. Thật là tuyệt diệu ! Xin thành tâm tán thán công đức của tất cả các bạn đã upload tài liệu này để mọi người cùng có thể lợi lạc và hướng về Đạo Pháp.Cầu cho tất cả được thân tâm thường an lạc và Đạo hạnh viên thành.

  Bình luận bởi Minh Tam | Tháng Tư 11, 2011

 7. chỉ dám gói gọn một lời để nói TUYỆT VỜI xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người

  Bình luận bởi dương quốc lập | Tháng Tám 8, 2012

 8. 1) Bản văn Sankrit không có “độ nhất thiết khổ ách.“ như bản dịch của Huyền Trang và tiếng Việt:

  panca (five) skandhaah(skadhas); taamshca (more over) svabhaava-shuunyaan (essence empty) pashyati (he sees) sma (in the past).

  Câu “độ nhất thiết khổ ách.“ là kết luận ở phần cuối

  sarvadukha-prashamanah, satyam amithyatvaat – có năng lực tiêu trừ mọi khổ nạn, chân thật không hư

  2) Bản văn Sankrit:

  Iha Shaariputra ruupam shuunyataa shuunyataiva ruupam, ruupaan na prithak shuunyataa, shuunyataayaa na prithag ruupam,

  Bản dịch của Huyền Trang và tiếng Việt không có “ruupam shuunyataa“

  3) Chỉ qua thực chứng Bát Nhã mới có được “Đúng – Chánh“ qua 8 chi của Bát Chánh Đạo. How can one know the Right when one cannot know the sources of signals from the senses and the state of his or her being

  Ref: http://awakeningbudh.budhnet.org/2013/05/references.html#R2

  Bình luận bởi Lý Học Phật | Tháng Chín 10, 2013


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: