TRẦN ĐÌNH HOÀNH

on Buddhism

Không

Chào các bạn,
zen circle
“Không” là khái niệm nền tảng nhất của Phật gia, và là khái niệm mọi người lẫn lộn nhiều nhất. Vì vậy hôm nay chúng ta bàn về Không một chút.

Bát Nhã Tâm Kinh nói về Không:

Xá Lợi Tử, thị chư pháp Không tướng, bất sanh bất diệt bất cấu bất tịnh bất tăng bất giảm.

Này con dòng Xá Lợi, mọi thứ đều có tướng Không, không sinh không chết không dơ không sạch không tăng không giảm.

Tiếp tục đọc

Tháng Chín 25, 2013 Posted by | Buddhism, Thiền | , , , , , | 2 phản hồi